Kompetensutveckling

KF-utbildning och NPF

KF-utbildning vässar kompetensen ytterligare inom NPF

KF-utbildning satsar under läsåret 21/22 på kompetensutveckling för medarbetarna genom ett samarbete med Previdensia, ett bolag med specialkompetens när det gäller anpassat stöd till bland annat unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Syftet är att spetsa kompetensen ytterligare hos KF-utbildnings pedagoger och mentorer i deras arbete med elever med NPF-problematik.

Samarbetet med Previdensia ger skolan tillgång till en grupphandledning per månad och två individuella handledningar per månad som fördelas mellan medarbetarna utifrån behov.

– I den individuella handledningen får mina medarbetare möjlighet att fördjupa diskussionen och kanske hitta nya infallsvinklar på olika typer av problematik, säger Marianne Eklind, verksamhetschef KF-utbildning.

För att sprida erfarenheterna från de individuella handledningstillfällena sker en återkoppling till hela medarbetargruppen två gånger per månad. Under vårterminen får också skolans mentorer grupphandledning för att utöka sin kompetens inom mentorskapet ur ett NPF-perspektiv.

Hos Previdensia finns tillgång till psykolog, socialpedagog, beteendevetare, kurator och specialpedagog, säger Marianne Eklind.

– Det gör att vi kan få tillgång till den specialkompetens som behövs för den aktuella elevsituationen. Självklart iakttas strikt sekretess i alla diskussioner och inga person- eller namnuppgifter förekommer.

KF-utbildnings medarbetare har lång erfarenhet av elever med social problematik och diagnoser som t ex ADHD, men nu tar skolan emot allt fler elever med autism och ångestproblematik.

– Vi vill öka kompetensen för att möta dessa elevers behov och det är också viktigt att vi har ett gemensamt synsätt kring hur vi arbetar, berättar Marianne Eklind.

På KF-utbildning går omkring 75 elever i åldrarna 16-20 år som saknar betyg från grundskolan i ett eller flera ämnen. De flesta elever behöver två år på KF-utbildning för att fullgöra sin utbildning men några går på KF tre eller kanske till och med fyra år.