Varför skiljer ni på Fria Läroverken och KF?

Skolorna har olika arbetssätt. KF:s arbetssätt utgår från individuella scheman för varje elev. Man arbetar i små grupper och lärartätheten är därmed högre. Vi satsar mycket på elevens personliga utveckling, motiverande insatser och tät mentorskontakt.