Frågor


KF startade sin verksamhet hösten 2014 och har cirka 65 elever som läser introduktionsprogram till gymnasiet (IMA). Skolan ligger i centrala Norrköping på Västgötegatan 7.


Varför startade vi KF?

Till höstterminen 2014 fanns i Norrköpings kommun fler elever än tidigare som inte var behöriga till gymnasiets nationella program. Procentuellt sett så hade antalet stigit med 6 procentenheter på ett år och de kommunala skolorna hade inte plats för alla.
Norrköpings kommun gjorde av den anledningen under våren 2014 en förfrågan om det fanns friskolor som kunde hjälpa dem ta hand om en del av dessa elever. Vi bedömde att vi har den kompetens och de resurser som krävs för att göra det på ett bra sätt och sa därför ja till kommunens förfrågan.
Under våren 2014 visade vi Norrköpings kommun hur vi ville lägga upp arbetet och fick positiv respons. Vi har bollat idéer, tankar och önskemål och det har varit ett konstruktivt samtalsklimat med ett ömsesidigt förtroende som möjliggjort för KF-utbildning att bli en riktigt bra skola.


Vilka program finns på skolan?

KF erbjuder inga nationella program utan enbart det som kallas för Individuellt Alternativ (IMA). På IMA kan eleven komplettera ämnen från grundskolan för att sedan kunna söka till ett nationellt gymnasieprogram. Eleven kan också gå vidare till ett annat Introduktionsprogram, andra studier eller ut i arbetslivet.
Det individuella alternativet ger eleven möjlighet att vara inskriven till det år man fyller 20. Det innebär att man kan studera 1-4 år på individuellt alternativ. Vår målsättning på KF är att eleven ska vara klar med sina studier hos oss under en 1-2 årsperiod och kunna gå vidare till andra studier eller arbetsmarknaden.


Är skolan en del av Norrköping Fria Fria Läroverk?

Nej. Skolan har egna lokaler, egna lärare och ett arbetssätt som skiljer sig från Frias, men rent formellt så är det en gemensam skolenhet där Norrköping Fria Läroverks rektor också är rektor för KF. Den dagliga ledningen sköts dock av vår verksamhetschef Marianne Eklind.


Varför skiljer ni på Fria Läroverken och KF?

Skolorna har olika arbetssätt. KF:s arbetssätt utgår från individuella scheman för varje elev. Man arbetar i små grupper och lärartätheten är därmed högre. Vi satsar mycket på elevens personliga utveckling, motiverande insatser och tät mentorskontakt.


När är skolstart?

Under den första skolveckan genomförs introduktionssamtal med alla elever. Vi kontaktar varje elev som får en egen tid för samtal som tar c:a en timma. Då får man träffa sin mentor och andra vuxna på skolan. Vid det tillfället bestämmer vi också ett första schema med fördelning av ämnen och dagar och vi diskuterar också möjliga praktikplatser för de elever som önskar ha praktik.


Hur söker man till KF?

Man söker till oss som till alla andra skolor och program i Norrköping; via gymnasieantagningen, gymnasiestudera.se

Det går bra att kontakta oss för ett studiebesök inför sitt gymnasieval och vi finns alltid med på den årliga Gymnasiemässan som äger rum i november månad varje år.


Varför intresserar sig en friskola av denna typ av elever?

Antalet elever som lämnade grundskolan utan behörighet till gymnasiet ökade under läsåret 2013/14 från 17,4 procent till 23,6% i Norrköpings kommun. Bakom den siffran dolde sig drygt trehundra tonåringar som hamnade i ett utanförskap redan innan de ens fått en chans att påbörja gymnasiet.

Detta är en oacceptabel situation som vi alla måste hjälpas åt att lösa, friskolor som kommunala.


Har Norrköpings kommun större andel såna här elever än andra kommuner?

Ja.


Hur länge går man i er skola?

Målet är att eleverna ska ha kompletterat betyg från grundskolan för att sedan kunna söka till ett nationellt gymnasieprogram inom två år. Eleven kan också gå vidare till ett annat Introduktionsprogram, andra studier eller ut i arbetslivet.


Vad gör man sen?

Vi kommer att fokusera på att få upp gymnasiebehörigheten så snabbt som möjligt för varje enskild elev så att de kan börja ”vanligt” gymnasium så snart det bara går.
Ett alternativ är att eleven får ett arbete och då kan de välja att gå vidare ut i arbetslivet istället.