Information med anledning av coronaviruset


KF-utbildning följer noggrant utvecklingen rörande coronaviruset och rekommendationerna från Regeringen och Folkhälsomyndigheten.


Hösten 2020

2020-08-18

För närvarande rekommenderar myndigheterna att skolorna ska hålla öppet för elever men vi förbereder oss kontinuerligt för olika scenarios, inklusive om det uppstår en situation där myndigheternas rekommendation är att stänga skolorna och övergå till distansundervisning.

För att kunna garantera en trygg och säker skolmiljö för elever och medarbetare arbetar vi utifrån en strikt policy när det gäller sjukdomssymptom. Elever och medarbetare med minsta sjukdomssymptom ska stanna hemma. Om symptom uppkommer under skoldagen kommer elev att skickas hem, efter kontakt och överenskommelse med vårdnadshavare. Eleven eller medarbetaren är välkommen tillbaka till skolan tidigast 48 timmar efter symptomfrihet.

Utifrån skolans lokala förutsättningar ser rektor och medarbetare över hur man kan anpassa lokalerna och schemat för att underlätta för elever och lärare att hålla fysisk distans till andra.

Vi uppmanar alla elever att använda andra transportmedel än kollektivtrafik för att ta sig till skolan, t ex cykla eller gå om det är möjligt. Vi uppmuntrar även våra elever att vara ute på rasterna.

Skolans lokaler städas minst en gång om dagen och alla påminns om vikten av god handhygien med regelbunden handtvätt och handsprit.

Inga externa besökare har tillträde till lokalerna utom vid akuta situationer och för nödvändigt underhåll/städning.

Idrottsundervisning sker så långt det är möjligt utomhus, aktuell information ges av respektive idrottslärare.

Information ges via Schoolsoft vid förändrade rekommendationer

Frågor och svar

 1. Mitt barn måste åka kollektivt till skolan varje dag och det känns oroväckande. Finns det möjlighet att fortsätta distansutbildning pga behovet av att pendla?
  Svar:
  Utifrån de riktlinjer som nu gäller så är utgångspunkten att alla elever ska vara i skolan om den är öppen. Om en elev uppvisar sjukdomssymptom eller ingår i en riskgrupp kan distansundervisning erbjudas för att följa undervisningen utanför skolans lokaler. Det sker i så fall främst genom uppgifter och material i Google Classroom. Detta bestäms i varje enskilt fall i dialog med rektor.
 2. Kan jag som elev/vårdnadshavare kräva att få distansundervisning?
  Svar: Nej, det finns inte någon skyldighet för skolans huvudman att ge undervisning på distans när skolan är öppen. En elev eller vårdnadshavare kan alltså inte kräva att skolan ska ge undervisning på distans, även om möjligheten finns. Källa: https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/distansundervisning
 3. Informerar ni föräldrar om någon elev eller lärare smittats?
  Svar:
  Om en elev eller medarbetare har bekräftats vara smittad med coronaviruset och personen nyligen har vistats i skolans lokaler så informerar skolan skyndsamt de personer som haft kontakt med den smittade personen, för att de ska kunna vara uppmärksamma på symptom. Enligt Folkhälsomyndigheten ska den som känner sig sjuk med symptom som snuva, hosta eller feber alltid stanna hemma. Det gäller även om man bara känner sig lite sjuk. Så länge du eller andra familjemedlemmar inte har några symtom ska man göra som vanligt och gå till skolan, förskolan eller jobbet.
 4. Hur hanterar ni när elever själva eller har föräldrar som befinner sig i riskgrupp?
  Svar:
  Om en elev eller närstående ingår i en riskgrupp kan distansundervisning, efter samråd med rektor och uppvisande av läkarintyg, erbjudas för att eleven ska kunna följa undervisningen utanför skolans lokaler. Det sker i så fall främst genom uppgifter och material i Google Classroom.
 5. Hur blir det med automatiska orosanmälningar till Soc pga frånvaro om eleven ofta visar lätta symptom under hösten och då måste stanna hemma enligt riktlinjer och därmed får högre frånvaro än normalt?
  Svar:
  Vid återkommande och omfattande frånvaro kan det bli aktuellt att skolan begär in läkarintyg. Om det inte finns särskilda skäl för elevens frånvaro kan det bli aktuellt med en orosanmälan.
 6. Hur blir det med matsalen?
  Svar:
  Skolan ser till att öka avståndet mellan sittplatser i matsalen om det är möjligt och kan även se över schemat så att inte alla elever inte äter samtidigt och så att tiden för lunchservering förlängs för att minska köbildning.
 7. Hur blir det med utflykter och studiebesök som kräver att man åker kollektivt?
  Svar:
  Skolan kommer så långt det är möjligt att undvika att ta med eleverna på utflykter som kräver resa med kollektivtrafik.
 8. Hur blir det med idrott?
  Svar:
  Så länge det är möjligt planerar vi för att idrottslektioner ska hållas utomhus, vi försöker även ge extra tid före och efter idrottslektioner så att alla inte behöver byta om (och duscha) samtidigt.
 9. Hur tänker ni kring att förebygga mobbning om ett barn kommer till skolan med ansiktsmask?
  Svar:
  Skolan har en viktig roll när det kommer till att prata med elever om coronaviruset och olika åtgärder för att förhindra smittspridning. Om en elev väljer att komma till skolan med munskydd ska övriga elever respektera detta. Skolan måste precis som vanligt utreda när de får veta att en elev upplever att hen blivit kränkt i samband med skolans verksamhet och vidta åtgärder för att få slut på kränkningarna.

Våren 2020

2020-05-29
Regeringen har fredag 29 maj gått ut med information om att Folkhälsomyndigheten beslutat att dra tillbaka rekommendationen om distansundervisning från och med den 15 juni. Det innebär att KF kan övergå till ”vanlig” undervisning vid skolstarten i augusti. När skolan öppnar igen efter sommaren kommer vi följa de allmänna råden för att minska risken för smittspridning, på samma sätt som görs på koncernens grundskolor. Läs gärna mer här.

2020-03-17
Fr o m onsdag 18 mars övergår vi, i linje med myndigheternas rekommendation, till distansundervisning för eleverna. Skolans lokaler håller fortsatt öppet för lärare och övriga medarbetare.

Eleverna ska fr o m 18 mars alltså inte komma till skolan utan istället bedrivs all undervisning på distans. Eleverna förväntas ta del av genomgångar, instruktioner o dyl och ska göra sina arbetsuppgifter hemifrån. Är eleven sjuk eller inte kan delta i undervisningen av annan anledning ska anmälan om frånvaro göras som vanligt.

Frågor och svar

Varför har regeringen beslutat om en rekommendation om att gymnasieskolan ska övergå till distansundervisning?
Svar: Syftet är att minska smittspridningen genom att införa distansundervisning för elever på gymnasiet. Därmed kommer antalet gymnasieungdomar i mindre grad att röra sig utanför hemmet vilket bidrar till minskad smittspridning i samhället. Det är viktigt att vi följer rekommendationerna så att vi tillsammans kan minska den pågående smittspridningen.

Finns det undantag när eleverna ändå kan komma till skolan?
Svar:
Utgångspunkten är att eleverna ska studera hemifrån men vid behov kan elever och vårdnadshavare komma till skolan för att hämta arbetsmaterial som behövs för att elevens studier. Enskilda elever kan vid behov och efter överenskommelse med rektor/lärare, komma till skolan för avstämning eller individuell handledning. Sådana möten ska hållas i separat rum och inga oanmälda besök får göras på skolan.

Hur länge är skolan stängd?
Svar:
Regeringen har fredag 29 maj gått ut med information om att Folkhälsomyndigheten beslutat att dra tillbaka rekommendationen om distansundervisning från och med den 15 juni. Det innebär att KF kan övergå till ”vanlig” undervisning vid skolstarten i augusti. När skolan öppnar igen efter sommaren kommer vi följa de allmänna råden för att minska risken för smittspridning.

Vad händer med CSN?
Svar: Studiestöd (CSN) lämnas till elev som bedriver studier. När undervisningen från och med nu bedrivs på distans ställer vi fortfarande krav på att varje elev deltar i de genomgångar och undervisningstillfällen som hen förväntas delta i och att man genomför de uppgifter som respektive lärare lämnar ut via SchoolSoft, Google Classroom, Teams, eller annan kanal. Om en elev inte gör det och inte har godkänd sjukfrånvaro förlorar eleven sin rätt till studiestöd.

Behöver elever sjukanmäla sig om de är sjuka?
Svar: Elever som är sjuka och inte kan delta i undervisningen ska sjukanmäla sig. Vid distansundervisning tar lärare som vanligt närvaro vid varje undervisningstillfälle. Detta är viktigt eftersom det utgör underlag inför kommande betygssättning.

Vad händer med inplanerade Nationella prov?
Svar: Skolverket har den 23 mars meddelat att alla återstående nationella prov inom grund- och gymnasieskolan ställs in under våren 2020. Betyg kommer att sättas vid terminsslut utifrån det underlag som läraren har att tillgå.

Får eleverna komma till skolan och äta?
Svar:
Skolköket kommer inte att servera mat till elever då eleverna ska arbeta hemifrån. Syftet med införandet av distansundervisning är att eleverna ska hålla sig hemma.

Hur kan eleverna få kontakt med lärare?
Svar:
Eleverna kontaktar sina lärare via SchoolSoft eller e-mail.

Hur fungerar distansundervisning?
Svar: Det kommer att se olika ut i olika kurser. Lärarna gör planering och förberedelser för undervisning på distans och kommer att lägga ut planeringar, läslistor, uppgifter och material i antingen i SchoolSoft, Google Classroom eller Teams. Material kan bestå av länkar till plattformar, länkar till läromedel, texter, inspelade föreläsningar, ljudfiler, övningsuppgifter etc.  Eleverna förväntas delta i exempelvis genomgångar och undervisning via Google Meet, Teams eller Skype och genomför olika arbetsuppgifter hemifrån.

Fler frågor och svar
Se Skolverkets hemsida
Se Folkhälsomyndighetens hemsida